Latest tweets that mention www.sarbazi.us

No results

Latest tweets that mention “نظام وظیفه و خدمت سربازی”

Hojjat Torabi

سازمان نظام وظیفه اعلام کرد که تمام پسران استقلالی از خدمت سربازی معاف هستند و میتوانند از معافیت پزشکی استفاده کنند. #پرسپولیس

https://twitter.com/hojjat_torabi

1 month ago

اقا حسین خان چهارم

@delbardict دفترچه نظام وظیفه را ارسال میکند و‌ به خدمت مقدس سربازی میرود

https://twitter.com/Agha_hossein7

1 month ago