Latest tweets that mention www.zaixian-fanyi.com

Maria Johnsen

数字营销 - 搜索引擎优化 https://t.co/CDrCAXUcMN #Mar- iaJohnsen #SEO #China #canada #usa #uk #london https://t.co/uP0hUQHTpkhttps://twitter.com/iMariaJohnsen

1 month ago

사전에 나오지 않는 중국어

小雷[xiǎoléi] 스포일러 = 爆雷[bàoléi] ex) 内文略有小雷,请先观影后再观看 스포일러가 포함된 글이니 영화를 먼저 본 후 읽어주시기 바랍니다.https://twitter.com/zhongwen_fanyi

1 month ago

Raphael

@marquel_04 @fanyi_fobu @expresz @adabaybi @elehimen jump on this threadhttps://twitter.com/raphaeloku

1 month ago

사전에 나오지 않는 중국어

菜鸟 = 生手 서툰 사람, 풋내기 老鸟 = 老手 노련한 사람, 베테랑 보통 그냥 很菜라고만 쓴다. ex) 你有点菜 좀 서투시네요.https://twitter.com/zhongwen_fanyi

1 month ago

사전에 나오지 않는 중국어

马克杯 [mǎkè bēi] 머그컵 随行杯 [suíxíng bēi] 텀블러 保温杯 [bǎowēn bēi] 보온컵https://twitter.com/zhongwen_fanyi

1 month ago

Latest tweets that mention “青云英汉互译翻译网,汉译英,英译汉,免费中英文在线翻译工具,英译中,中译英翻译器 - 青云在线翻译网”

No results